Finansierar

Vi finansierar samverkansinsatser som syftar till att lösa problem mellan våra parter och öka våra medborgares möjligheter att närma sig ett arbete.

Vår finansiering möjliggör att nya arbetssätt och kompetenser kan utvecklas och implementeras i parternas ordinarie verksamheter.

Våra förbundsparter söker medel från förbundet för olika typer av insatser. Styrelsen beslutar baserat på den långsiktiga inriktningen vilka insatser som beviljas finansiering.